Total - 30 Records
आ.व.2078/79 को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका आ.ब. २०७०/०७१-२०७७/७८
Manual for Soil and Fertilizer Analysis
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७५/७६
कार्तिक महिनाको मासिक प्रगती
आ.ब. २०७८/८९ को प्रथम चौमासिक प्रगती
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७७/७८
आ.व.2079/80 को श्रावण महिनाको मासिक प्रगति
आ.व.2079/80 को भाद्र महिनाको मासिक प्रगति
आ.व.2079/80 को असोज महिनाको मासिक प्रगति
आ.व. २०७9/८0 को प्रथम त्रैमासिक प्रगति
आ.व.2079/80 को कार्त्तिक महिनाको मासिक प्रगति
आ.व.2079/80 को पुष महिनाको मासिक प्रगति
आ.व.2079/80 को माघ महिनाको मासिक प्रगति
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
माटो परीक्षण शिविर संचालन कार्यविधि, २०७५
माटोको नमुना संकलन गर्ने तरिका
भकारो सुधार तथा गोठेमल व्यवस्थापन
बोट बिरुवामा खाद्यतत्वको कमिका लक्षणहरु र उपचार विधि
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
माटोको नमुना सकंलन गर्ने तरीका र अपनाउनु पर्ने साबधानी
एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि
एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन
माटोको अम्लियपना र सुधारका उपायहरु
बजारमा प्रचलीत मलखादहरु, तिनमा पाईने खाद्धतत्वहरु र नक्कली मलबाट बच्ने उपायहरु
मलखादको मात्रा हिसाब गर्ने तरीका