माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, कोशी प्रदेशको आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
प्रयोगशालाका उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-01-05

Closed !!!
माटोको नमुना पठाउँदा भर्नु पर्ने फारम 2076-11-17

Continuous

प्रकाशनहरु

माटो जाँच गर्ने तरिका पुस्तिका
आ.ब. २०७९/८० डिजिटल स्वायल म्याप तथ्याङ्क पुस्तिका
आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
आ.व.2078/79 को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका आ.ब. २०७०/०७१-२०७७/७८
राष्ट्रिय मल नीति २०५८
माटो जाँच गर्ने तरिका पुस्तिका
आ.ब. २०७९/८० डिजिटल स्वायल म्याप तथ्याङ्क पुस्तिका
आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
आ.व.2078/79 को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका आ.ब. २०७०/०७१-२०७७/७८
Manual for Soil and Fertilizer Analysis
माटोको नमुना संकलन गर्ने तरिका
भकारो सुधार तथा गोठेमल व्यवस्थापन
बोट बिरुवामा खाद्यतत्वको कमिका लक्षणहरु र उपचार विधि
प्रांगारिक मल कार्यविधि २०७६
माटो परीक्षण शिविर संचालन कार्यविधि, २०७५
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७५/७६
कार्तिक महिनाको मासिक प्रगती
आ.ब. २०७८/८९ को प्रथम चौमासिक प्रगती
बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७७/७८