Total - 16 Records
माटो जाँच गर्ने तरिका पुस्तिका
आ.ब. २०७९/८० डिजिटल स्वायल म्याप तथ्याङ्क पुस्तिका
आ.व. २०७९/८० को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
आ.व.2078/79 को बार्षिक प्रगति पुस्तिका
वार्षिक तथ्याङ्क पुस्तिका आ.ब. २०७०/०७१-२०७७/७८
Manual for Soil and Fertilizer Analysis
प्रांगारिक मल र माटो व्यवस्थापनमा यसको महत्व
रासायनिक मलको नकारात्मक प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय
बाली विरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्यतत्वहरुका काम र कमिका लक्षणहरु
माटो परीक्षण र यसको कार्यान्वयन
माटोको नमुना सकंलन गर्ने तरीका र अपनाउनु पर्ने साबधानी
एकिकृत खाद्यतत्व ब्यवस्थापन कृषक पाठशाला र यसको संचालन बिधि
एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन
माटोको अम्लियपना र सुधारका उपायहरु
बजारमा प्रचलीत मलखादहरु, तिनमा पाईने खाद्धतत्वहरु र नक्कली मलबाट बच्ने उपायहरु
मलखादको मात्रा हिसाब गर्ने तरीका